Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 67.09.33 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Trần Hồng Hải; Nguyễn Hùng Cường 
  Nhan đề: Phương pháp thí nghiệm, phân loại và chỉ dẫn ứng dụng bê tông tự lèn 
  Nguồn trích: Xây dựng 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 107-111 
  ISSN: 0866-0762 
  Từ khóa: Xây dựng; Bê tông; Thí nghiệm; Phân loại 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv21 
  [Xem tòan văn]