Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 68.47.41 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Khúc Văn Quý; Trần Đức Trung; Trần Quang Bảo 
  Nhan đề: Xác định mức chi trả tự nguyện cho hoạt động phòng cháy, chữa cháy rừng của các hộ gia đình sống trong vùng đệm vườn quốc gia U Minh Thượng, Kiên Giang 
  Nguồn trích: Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 31-38 
  ISSN: 1859-3828 
  Từ khóa: Chi trả tự nguyện; Hộ gia đình; Phòng cháy chữa cháy rừng; Phương pháp đánh giá ngẫu nhiên; U Minh Thượng 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv421 
  [Xem tòan văn]