Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 06.75.32 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Viết Nguyên 
  Nhan đề: Cổ phiếu GSP: Bất chấp giá dầu giảm 
  Nguồn trích: Nhịp cầu đầu tư 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số: 467 
  Trang 22-23 
  Từ khóa: Cổ phiếu GSP; Giá dầu giảm; Tiềm năng tăng trưởng; Thị trường chứng khoán 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv375 
  [Xem tòan văn]