Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 06.81 - Kinh tế và tổ chức quản lý doanh nghiệp 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Ngọc Thủy 
  Nhan đề: Đổi tên, doanh nghiệp có đổi vận? 
  Nguồn trích: Nhịp cầu đầu tư 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số: 467 
  Trang 32-33 
  Từ khóa: Doanh nghiệp; Đổi tên; Đổi vận; Tái cấu trúc công ty 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv375 
  [Xem tòan văn]