Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 06.75.39 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Thanh Phong 
  Nhan đề: Tín dụng tăng trưởng: Vẫn đáng lo 
  Nguồn trích: Nhịp cầu đầu tư 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số: 453 
  Trang 20-21 
  Từ khóa: Ngân hàng; Tín dụng; Tăng trưởng; Tái cấu trúc 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv375 
  [Xem tòan văn]