Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 66.45 - Công nghiệp xenluloza - giấy 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Nguyễn Thị Minh Nguyệt 
  Nhan đề: Nghiên cứu thu nhận bột giấy hiệu suất cao từ thân cây ngô sử dụng dụng dịch H2O2 và H2SO4 có bổ sung xúc tác Na2MoO4 
  Nguồn trích: Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 65-70 
  ISSN: 1859-3828 
  Từ khóa: Bột giấy; Dịch đen; Lignin; Thân ngô; Xenluloza 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv421 
  [Xem tòan văn]