Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 67.11 - Kết cấu xây dựng 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Đặng Văn Thanh; Phạm Văn Tỉnh 
  Nhan đề: Nghiên cứu cấp phối cốt liệu lớn của bê tông bằng phương pháp thí nghiệm trực giao 
  Nguồn trích: Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 72-77 
  ISSN: 1859-3828 
  Từ khóa: Cấp phối cốt liệu; Cường độ bê tông; Độ sụt; Thí nghiệm trực giao 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv421 
  [Xem tòan văn]