Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 87.15.17 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Trường Đại học Lâm nghiệp 
  Nhan đề: Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố đến nồng độ khí thải của xe ô tô 
  Nguồn trích: Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 78-85 
  ISSN: 1859-3828 
  Từ khóa: Khí thải xe ô tô; Nồngđộ trung bình; Thời gian sử dụng; Xe không kinh doanh vận tải; Xe có kinh doanh vận tải 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv421 
  [Xem tòan văn]