Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 66.31.17 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Hoàng Việt 
  Nhan đề: Phương pháp lựa chọn cưa vòng xẻ gỗ 
  Nguồn trích: Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 86-92 
  ISSN: 1859-3828 
  Từ khóa: Chế biến gỗ; Cưa vòng; Hàm mục tiêu; Lựa chọn máy; Tối ưu đa mục tiêu 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv421 
  [Xem tòan văn]