Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 71.37 - Du lịch 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Văn Quốc 
  Nhan đề: Du lịch bền vững: bền vững đến đâu? 
  Nguồn trích: Nhịp cầu đầu tư 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số: 453 
  Trang 49 
  Từ khóa: Du lịch bền vững; Du lịch sinh thái; Bảo vệ môi trường; Tái sử dụng khăn lau 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv375 
  [Xem tòan văn]