Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 10.21 - Luật tài chính 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Hoàng Vũ Hải 
  Nhan đề: Những nội dung đổi mới của thông tư 200/2014/TT-BTC về chế độ chứng từ kế toán, sổ kế toán, báo cáo kế toán trong doanh nghiệp 
  Nguồn trích: Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 93-100 
  ISSN: 1859-3828 
  Từ khóa: Báo cáo tài chính; Chế độ chứng từ; Chế độ kế toán; Chế độ sổ kế toán; TT200/2014/TT-BCTC 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv421 
  [Xem tòan văn]