Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 06.75.39 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Mai Hân 
  Nhan đề: Ngân hàng và cuộc chơi cảng biển 
  Nguồn trích: Nhịp cầu đầu tư 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số: 453 
  Trang 6-7 
  Từ khóa: Ngân hàng; Đầu tư; Quản lý; Khai thác cảng biển 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv375 
  [Xem tòan văn]