Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 06.75 - Quản lý kinh tế 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Nguyệt Nguyễn 
  Nhan đề: Casino: Chờ người nơi ấy 
  Nguồn trích: Nhịp cầu đầu tư 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số: 453 
  Trang 8-9 
  Từ khóa: Casino; Đầu tư; Thị trường Việt Nam; Hoạch định chính sách 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv375 
  [Xem tòan văn]