Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 04.51 - Xã hội học thuộc các lĩnh vực sinh hoạt xã hội, các hiện tượng và thể chế xã hội 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Đặng Thị Hoa; Giáp Thị Huyền Trang 
  Nhan đề: Vấn đề trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp: Trường hợp nghiên cứu điểm tại công ty TNHH Long Hà - Bắc Giang 
  Nguồn trích: Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 101-111 
  ISSN: 1859-3828 
  Từ khóa: Bắc Giang; Công ty; Thuốc lá; Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv421 
  [Xem tòan văn]