Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 87.03 - Lý thuyết và phương pháp nghiên cứu bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Cơ sở sinh thái học sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Nguyễn Hoàng Hải 
  Nhan đề: Tuyên Quang: Tham mưu nhiều nhiệm vụ nổi bật về bảo vệ môi trường 
  Nguồn trích: Tài nguyên và Môi trường 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số: 24 
  Trang 11-13 
  ISSN: 1859-1477 
  Từ khóa: Bảo vệ môi trường; Tham mưu; Phát triển kinh tế-xã hội bền vững; Tuyên Quang 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv269 
  [Xem tòan văn]