Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 06.75 - Quản lý kinh tế 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Phạm Quỳnh Mai; Nguyễn Hữu Đại 
  Nhan đề: Mô hình mua bán nợ xấu ở Nigeria và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 
  Nguồn trích: Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 112-121 
  ISSN: 1859-3828 
  Từ khóa: AMCON; Cơ quan quản lý tài chính tài sản; Nigeria; Nợ xấu; VAMC 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv421 
  [Xem tòan văn]