Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 87.03 - Lý thuyết và phương pháp nghiên cứu bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Cơ sở sinh thái học sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Tạ Đình Thi 
  Nhan đề: Xây dựng tổ chức bộ máy Ngành Tài nguyên và Môi trường ở địa phương đáp ứng yêu cầu mới 
  Nguồn trích: Tài nguyên và Môi trường 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số: 24 
  Trang 14-16 
  ISSN: 1859-1477 
  Từ khóa: Ngành Tài nguyên và Môi trường; Tổ chức bộ máy; Địa phương; Quản lý; Đa ngành; Đa lĩnh vực 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv269 
  [Xem tòan văn]