Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 10.53 - Luật bảo vệ môi trường 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Lê Thị Xuân Thu; Nguyễn Ngọc Anh 
  Nhan đề: Hiệu quả kinh tế của hoạt động chi trả dịch vụ môi trường rừng tại tỉnh Nghệ An 
  Nguồn trích: Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 132-140 
  ISSN: 1859-3828 
  Từ khóa: Chi phí cơ hội; Chi trả dịch vụ môi trường; Hiệu quả kinh tế; Lợi ích tăng thêm; PFES 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv421 
  [Xem tòan văn]