Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 36.23 - Trắc địa ứng dụng. Địa hình học 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Hồ Thị Vân Trang; Nguyễn Thanh Nga 
  Nhan đề: ứng dụng ảnh viễn thám SPOT 6 trong giám sát tài nguyên và môi trường tại Việt Nam 
  Nguồn trích: Tài nguyên và Môi trường 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số: 24 
  Trang 17-18 
  ISSN: 1859-1477 
  Từ khóa: ảnh viễn thám SPOT 6; Giám sát; Tài nguyên và Môi trường; ứng dụng; Đảm bảo tính liên tục; Việt Nam 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv269 
  [Xem tòan văn]