Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 10.53 - Luật bảo vệ môi trường 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Phạm Thị Huế 
  Nhan đề: Trách nhiệm hình sự của pháp nhân đối với các tội phạm về môi trường nhìn từ góc độ thực tiễn 
  Nguồn trích: Tài nguyên và Môi trường 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số: 24 
  Trang 25-26 
  ISSN: 1859-1477 
  Từ khóa: Trách nhiệm hình sự; Pháp nhân; Tội phạm; Môi trường; Thực tiễn 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv269 
  [Xem tòan văn]