Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 87.35.29 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Hoàng Thị Hằng 
  Nhan đề: Xác định mức sẵn lòng trả cải thiện chất lượng môi trường nước. Nghiên cứu điển hình tại làng nghề sản xuất bún bánh huyện Yên Khánh, Ninh Bình 
  Nguồn trích: Tài nguyên và Môi trường 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số: 24 
  Trang 27-29 
  ISSN: 1859-1477 
  Từ khóa: Mức sẵn lòng trả; Chất lượng môi trường nước; Làng nghề sản xuất bún; Yên Khánh-Ninh Bình 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv269 
  [Xem tòan văn]