Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 38.15 - Trầm tích học 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Vũ Thị Phương Thảo 
  Nhan đề: Hàm lượng một số kim loại nặng trong nước và trầm tích sông Nhuệ, đoạn từ Cầu Tó tới Cống Thần 
  Nguồn trích: Tài nguyên và Môi trường 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số: 24 
  Trang 30-32 
  ISSN: 1859-1477 
  Từ khóa: Kim loại nặng trong nước; Trầm tích; Sông Nhuệ; Kiểm soát hàm lượng 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv269 
  [Xem tòan văn]