Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 87.15 - Ô nhiễm môi truờng. Kiểm soát ô nhiễm 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Trần Thị Thu Lan; Nguyễn Văn Cách; Trần Thị Hồng Hương; Đỗ Tiến Anh 
  Nhan đề: Phân lập và tuyển chọn chủng vi sinh vật có khả năng phân giải Protein, tạo sinh khối lớn và ứng dụng trong xử lý nước thải giết mổ gia súc 
  Nguồn trích: Tài nguyên và Môi trường 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số: 24 
  Trang 33-36 
  ISSN: 1859-1477 
  Từ khóa: Phân lập; Tuyển chọn; Chủng vi sinh vật có khả năng phân giải Protein; Xử lý nước thải giết mổ gia súc 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv269 
  [Xem tòan văn]