Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 76.31 - Dược lý học lâm sàng. Dược học 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Dương Thị Ly Hương; Nguyễn Trần Giáng Hương 
  Nhan đề: Đánh giá ảnh hưởng của chế phẩm BB1 lên chức năng gan, thận thỏ khi dùng liều lặp lại 28 ngày 
  Nguồn trích: Nghiên cứu Y Dược học cổ truyền Việt Nam 
  Năm xuất bản: 2015 
  Số: 47 
  Trang 43-49 
  ISSN: 1859-1752 
  Từ khóa: BB1; Liều lặp lại 28 ngày; Gan; Thận 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv242 
  [Xem tòan văn]