Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 10.55 - Luật đất đai 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Hoàng Thị Vân Anh 
  Nhan đề: Kết quả cải cách hành chính lĩnh vực đất đai 
  Nguồn trích: Tài nguyên và Môi trường 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số: 24 
  Trang 37-38 
  ISSN: 1859-1477 
  Từ khóa: Cải cách hành chính; Đất đai; Quản lý đất đai; Chính sách; Luật pháp 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv269 
  [Xem tòan văn]