Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 52.01 - Các vấn đề chung 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Nguyễn Huy Hoàn 
  Nhan đề: Kết quả thực hiện giai đoạn 2010 - 2015 đề án đổi mới và hiện đại hóa công nghệ trong nghành công nghiệp khai khoáng đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025 
  Nguồn trích: Thông tin Khoa học Công nghệ Mỏ 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 1-7 
  ISSN: 1859-0063 
  Từ khóa: Đổi mới; Hiện đại hóa; Công nghệ; Công nghiệp khai khoáng 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv149 
  [Xem tòan văn]