Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 87.03 - Lý thuyết và phương pháp nghiên cứu bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Cơ sở sinh thái học sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Nguyễn Tú Anh 
  Nhan đề: Giải pháp bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016 - 2020 
  Nguồn trích: Tài nguyên và Môi trường 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số: 24 
  Trang 39-40 
  ISSN: 1859-1477 
  Từ khóa: Bảo vệ môi trường; Phòng ngừa; Kiểm soát ô nhiễm; Giải pháp; Bình Dương 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv269 
  [Xem tòan văn]