Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 06.81 - Kinh tế và tổ chức quản lý doanh nghiệp 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Phạm Công Hương 
  Nhan đề: Thực trạng và định hướng phát triển công tác tư vấn thiết kế và nghiên cứu triển khai KHCN trong tập đoàn công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam 
  Nguồn trích: Thông tin Khoa học Công nghệ Mỏ 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 8-12 
  ISSN: 1859-0063 
  Từ khóa: Thực trạng; Định hướng phát triển; Tư vấn; Thiết kế; Triển khai Khoa học công nghiệp 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv149 
  [Xem tòan văn]