Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 10.61 - Luật tài nguyên khoáng sản 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Hương Trà 
  Nhan đề: Chuyển biến rõ nét trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản 
  Nguồn trích: Tài nguyên và Môi trường 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số: 24 
  Trang 41-42 
  ISSN: 1859-1477 
  Từ khóa: Quản lý nhà nước; Khoáng sản; Hoạt động khoáng sản; Chính sách; Pháp luật; Bảo vệ môi trường 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv269 
  [Xem tòan văn]