Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 50.41 - Phần mềm cho máy tính, tổ hợp máy tính và mạng máy tính 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Thanh Phương 
  Nhan đề: Nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin 
  Nguồn trích: Tài nguyên và Môi trường 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số: 24 
  Trang 45 
  ISSN: 1859-1477 
  Từ khóa: ứng dụng công nghệ thông tin; Chiến lược; Giải pháp; Công tác quản lý nhà nước; Hệ thống thông tin; Phần mềm chuyên ngành 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv269 
  [Xem tòan văn]