Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 52.13.15 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Lê Đức Nguyên; Đào Ngọc Hoàng; Dương Đức Hải 
  Nhan đề: Một số giải pháp làm yếu sơ bộ đá vách khi thác thác lò chợ cột dài theo phương trong điều kiện vách khó điều khiển 
  Nguồn trích: Thông tin Khoa học Công nghệ Mỏ 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 23-26 
  ISSN: 1859-0063 
  Từ khóa: Giải pháp; Làm yếu sơ bộ đá vách; Khai thác lò chợ cột dài; Điều kiện vách khó điều khiển 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv149 
  [Xem tòan văn]