Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 37.23.29 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Phương Đông 
  Nhan đề: Quản Trị: Tác động của biến đổi khí hậu đến phát triển kinh tế-xã hội 
  Nguồn trích: Tài nguyên và Môi trường 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số: 24 
  Trang 47-48 
  ISSN: 1859-1477 
  Từ khóa: Biến đổi khí hậu; Tác động; Phát triển kinh tế-xã hội; Quảng Trị 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv269 
  [Xem tòan văn]