Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 36.23 - Trắc địa ứng dụng. Địa hình học 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Đỗ Thị Thu Thủy 
  Nhan đề: Luật Đo đạc của Nhật Bản 
  Nguồn trích: Tài nguyên và Môi trường 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số: 24 
  Trang 49-50 
  ISSN: 1859-1477 
  Từ khóa: Luật Đo đạc; Đo đạc cơ bản; Đo đạc công; Đảm bảo độ chính xác 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv269 
  [Xem tòan văn]