Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 52.13.15 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Vũ Thế Nam; Phạm Thanh Liêm; Phương Văn Tùng 
  Nhan đề: Nghiên cứu lựa chọn giải pháp truyền thông cho hệ thống điều độ tập trung mỏ than hầm lò vùng Quảng Ninh 
  Nguồn trích: Thông tin Khoa học Công nghệ Mỏ 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 35-38 
  ISSN: 1859-0063 
  Từ khóa: Giải pháp truyền thông; Hệ thống điều độ tập trung; Mỏ than hầm lò; Vùng Quảng Ninh 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv149 
  [Xem tòan văn]