Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 75.31.39 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Đặng Văn Hà 
  Nhan đề: Thực trạng và giải pháp phát triển cây bóng mát đường phố trên địa bàn thành phố Thanh Hóa 
  Nguồn trích: Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 3-13 
  ISSN: 1859-3828 
  Từ khóa: Cây bóng mát; Cây xanh đương phố; Chọn loài cây trồng; Quy hoạch cây xanh; Thành phố Thanh Hóa 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv421 
  [Xem tòan văn]