Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 87.27.07 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Đồng Thanh Hải 
  Nhan đề: Nghiên cứu xây dựng chương trình giám sát các loài thú quan trọng tại khu bảo tồn thiên nhiên Thượng Tiến, tỉnh Hòa Bình 
  Nguồn trích: Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 14-21 
  ISSN: 1859-3828 
  Từ khóa: Chỉ thị; Giám sát; Thú; Khu Bảo tồn thiên nhiên Thượng Tiến; Hòa Bình 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv421 
  [Xem tòan văn]