Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 34.35 - Sinh thái học 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Nguyễn Quốc Hoàng; Nguyễn Đắc Mạnh 
  Nhan đề: Biến đổi kết cấu của quần xã chim trong các sinh cảnh khác nhau tại thị trấn Xuân Mai 
  Nguồn trích: Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 22-30 
  ISSN: 1859-3828 
  Từ khóa: Kiểm tra hoán đổi vị trí đa hướng; Quần xã chim; Sinh cảnh tự nhiên; Sinh cảnh nhân tạo; Thị trấn Xuân Mai 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv421 
  [Xem tòan văn]