Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 52.13 - Kỹ thuật và công nghệ khai thác khoáng sàng khoáng sản rắn 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Bùi Thị Lê Na; Nguyễn Thu Hằng 
  Nhan đề: Nghiên cứu lựa chọn các phương pháp phân tích, thống kê, dự báo các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật phù hợp với lĩnh vực khai thác, chế biến than - khoáng sản của Tập đoàn TKV 
  Nguồn trích: Thông tin Khoa học Công nghệ Mỏ 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 44-47 
  ISSN: 1859-0063 
  Từ khóa: Phân tích; Thống kê; Dự báo; Chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật; Khai thác; Chế biến than - khoáng sản 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv149 
  [Xem tòan văn]