Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 52.13 - Kỹ thuật và công nghệ khai thác khoáng sàng khoáng sản rắn 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Song Xuanmin; Jin Zhongming; Qian Minggao 
  Nhan đề: Nghiên cứu quy luật dịch chuyển than - đá và biện pháp kiểm soát gương hạ trần than nóc 
  Nguồn trích: Thông tin Khoa học Công nghệ Mỏ 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 50-54 
  ISSN: 1859-0063 
  Từ khóa: Quy luật dịch chuyển; Than - đá; Kiểm soát gương hạ trần than nóc; Kết cấu vách 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv149 
  [Xem tòan văn]