Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 52.13.15 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Đào Hồng Quảng; Trần Tuấn Ngạn; Trần Văn Công 
  Nhan đề: Đổi mới công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả và mức độ an toàn trong khai thác vỉa dốc tại các mỏ hầm lò vùng Quảng Ninh 
  Nguồn trích: Thông tin Khoa học Công nghệ Mỏ 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 6-12 
  ISSN: 1859-0063 
  Từ khóa: Đổi mới công nghệ; Hiệu quả; Mức độ an toàn; Khai thác vỉa dốc; Mỏ hầm lò 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv149 
  [Xem tòan văn]