Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 52.13.37 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Phạm Khánh Minh; Phạm Ngọc Thanh Tùng; Phạm Ngọc Lược 
  Nhan đề: Nghiên cứu sử dụng buồng tránh hạn kín khí nhằm nâng cao mức độ an toàn giảm thiểu tác hại của bụi, khí CO, CO2 đến người lao động trong mỏ hầm lò 
  Nguồn trích: Thông tin Khoa học Công nghệ Mỏ 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 21-25 
  ISSN: 1859-0063 
  Từ khóa: Buồng tránh nạn kín khí; Độ an toàn; Giảm thiểu; Tác hại của bụi, khí CO, CO2; Người lao động; Mỏ hầm lò 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv149 
  [Xem tòan văn]