Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 52.13 - Kỹ thuật và công nghệ khai thác khoáng sàng khoáng sản rắn 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Triệu Văn Bình; Nguyễn Văn Minh 
  Nhan đề: Kết quả nghiên cứu lựa chọn chất trợ lắng hợp lý đối với bùi thải nhà máy tuyển Bauxit nhân cơ 
  Nguồn trích: Thông tin Khoa học Công nghệ Mỏ 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 26-31 
  ISSN: 1859-0063 
  Từ khóa: Lựa chọn; Chất trợ lắng; Bùn thải; Nhà máy tuyển Bauxit nhân cơ 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv149 
  [Xem tòan văn]