Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 52.13 - Kỹ thuật và công nghệ khai thác khoáng sàng khoáng sản rắn 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Nguyễn Quang Phích 
  Nhan đề: Vấn đề tính trụ bảo vệ có chú ý đến yếu tố thời gian 
  Nguồn trích: Thông tin Khoa học Công nghệ Mỏ 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 32-35 
  ISSN: 1859-0063 
  Từ khóa: Trụ bảo vệ; Tính toán; Yếu tố thời gian; Mô hình cơ học; Phương trình trạng thái 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv149 
  [Xem tòan văn]