Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 10.71.61 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Đỗ Như Kim 
  Nhan đề: Tăng cường bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ chấp hành viên thi hành án dân sự ở nước ta hiện nay 
  Nguồn trích: Nghề Luật 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 88-94 
  ISSN: 1859-3631 
  Từ khóa: Bồi dưỡng; Kỹ năng nghiệp vụ; Chấp hành viên thi hành án dân sự; Chất lượng; Hiệu quả hoạt động 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv358 
  [Xem tòan văn]