Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 04.51 - Xã hội học thuộc các lĩnh vực sinh hoạt xã hội, các hiện tượng và thể chế xã hội 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Lê Thị Thơm 
  Nhan đề: Nâng cao trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp Việt Nam hiện nay 
  Nguồn trích: Lý luận Chính trị & Truyền thông 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 74-77 
  ISSN: 1859-1485 
  Từ khóa: Trách nhiệm xã hội; Doanh nghiệp Việt Nam; Phát triển bền vững; Phát triển thương hiệu 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv248 
  [Xem tòan văn]