Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 11.09.13 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Dương Thị Hằng 
  Nhan đề: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào xây dựng con người kiểu mẫu ở tỉnh Thanh Hóa hiện nay 
  Nguồn trích: Lý luận Chính trị & Truyền thông 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 78-80 
  ISSN: 1859-1485 
  Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Xây dựng con người kiểu mẫu; Thanh Hóa 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv248 
  [Xem tòan văn]