Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 10.87 - Luật quốc tế 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Nguyễn Bình An 
  Nhan đề: Bàn về quyền tự do liên kết tại Hoa Kỳ 
  Nguồn trích: Nghề Luật 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 101-105 
  ISSN: 1859-3631 
  Từ khóa: Quyền tự do liên kết; Công ước cơ bản ILO; Quyền thương lượng tập thể; Quyền đình công; Hoa Kỳ 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv358 
  [Xem tòan văn]