Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 19.21 - Thông tin đại chúng 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả KaJa Tampera 
  Nhan đề: Đời thực lên mạng: Internet đang thực hiện hay bổ sung các hoạt động truyền thông của chúng ta? 
  Nguồn trích: Lý luận Chính trị & Truyền thông 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 81-85 
  ISSN: 1859-1485 
  Từ khóa: Truyền thông; Internet; Mối quan hệ xã hội; Nhận thức 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv248 
  [Xem tòan văn]