Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 04.41.63 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Chu Hồng Thanh 
  Nhan đề: Một số kinh nghiệm pháp luật về hội có thể tham khảo cho Việt Nam 
  Nguồn trích: Luật sư Việt Nam 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 8-13 
  ISSN: 2354-0664 
  Từ khóa: Quyền tự do hiệp hội; Xóa bỏ phân biệt đối xử; Kì thị; Bảo vệ quyền con người 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv381 
  [Xem tòan văn]