Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 10.23 - Luật kinh tế 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Vũ Thị Lan Anh 
  Nhan đề: Quy định mới của luật doanh nghiệp năm 2014 về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp 
  Nguồn trích: Luật học 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 3-11 
  ISSN: 0868-3522 
  Từ khóa: Doanh nghiệp; Đại diện; Đại diện pháp nhân; Người đại diện theo pháp luật 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv209 
  [Xem tòan văn]