Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 10.77 - Luật hình sự 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Lê Cảm; Ngô Ngọc Diễm; Đỗ Văn Hùng 
  Nhan đề: Phân tích khoa học các điểm hạn chế cơ bản thuộc phần thứ nhất: những quy định chung của Bộ luật hình sự năm 2015 
  Nguồn trích: Luật học 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 12-21 
  ISSN: 0868-3522 
  Từ khóa: Bộ luật hình sự năm 2015; Hạn chế cơ bản; Phân tích khoa học; Hệ thống cấu trúc; Chế định tội phạm 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv209 
  [Xem tòan văn]