Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 10.07 - Lý luận chung về nhà nước và pháp luật 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Nguyễn Bá Chiến 
  Nhan đề: Xây dựng văn hóa tôn trọng pháp luật - những vấn đề đặt ra 
  Nguồn trích: Luật học 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 22-31 
  ISSN: 0868-3522 
  Từ khóa: Thực hiện pháp luật; Tôn trọng pháp luật; Văn hóa pháp luật; ý thức; Thói quen; Lối sống 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv209 
  [Xem tòan văn]