Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 10.81 - Tội phạm học 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Ngô Ngọc Trai 
  Nhan đề: Chống người thi hành công vụ hay phòng vệ chính đáng? 
  Nguồn trích: Luật sư Việt Nam 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 22-23 
  ISSN: 2354-0664 
  Từ khóa: Chống người thi hành công vụ; Phòng vệ; Căn cứ pháp lý; Trình tự thủ tục 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv381 
  [Xem tòan văn]