Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 10.27 - Luật dân sự 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Nguyễn Văn Hợi 
  Nhan đề: Năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại do tài sản gây ra trong bộ luật dân sự năm 2015 
  Nguồn trích: Luật học 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 32-41 
  ISSN: 0868-3522 
  Từ khóa: Năng lực; Tài sản; Thiệt hại; Trách nhiệm bồi thường; Bộ luật dân sự 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv209 
  [Xem tòan văn]