Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 10.71.61 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Lê Minh Đức 
  Nhan đề: Luật sư Việt Nam với TPP trong hội nhập quốc tế 
  Nguồn trích: Luật sư Việt Nam 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 24-26 
  ISSN: 2354-0664 
  Từ khóa: Luật sư Việt Nam; TPP; Hội nhập quốc tế; Môi trường kinh doanh 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv381 
  [Xem tòan văn]