Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 04.41 - Giai cấp, cộng đồng và nhóm xã hội 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Phạm Quang Huy 
  Nhan đề: Bình luận hương ước theo giác độ luật hợp đồng 
  Nguồn trích: Luật học 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 42-49 
  ISSN: 0868-3522 
  Từ khóa: Hương ước; Hợp đồng cộng đồng; Lệ làng 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv209 
  [Xem tòan văn]