Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 10.77.31 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Đỗ Lường Thiện 
  Nhan đề: Những điểm mới về hình phạt tử hình trong Bộ luật Hình sự năm 2015 
  Nguồn trích: Luật sư Việt Nam 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 33-34 
  ISSN: 2354-0664 
  Từ khóa: Hình phạt; Hình phạt tử hình; Bộ luật Hình sự; Quyền con người; Quyền sống 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv381 
  [Xem tòan văn]