Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 10.77 - Luật hình sự 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Nguyễn Văn Hương 
  Nhan đề: Trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại theo bộ luật hình sự năm 2015 
  Nguồn trích: Luật học 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 61-69 
  ISSN: 0868-3522 
  Từ khóa: Trách nhiệm hình sự; Pháp nhân thương mại; Chủ thể của tội phạm; Hành vi phạm tội; Bộ luật hình sự 2015 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv209 
  [Xem tòan văn]