Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 10.81 - Tội phạm học 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Đinh Văn Quế 
  Nhan đề: Truy cứu một tội hay nhiều tội? 
  Nguồn trích: Luật sư Việt Nam 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 35-38 
  ISSN: 2354-0664 
  Từ khóa: Truy cứu; Trách nhiệm hình sự; Tội phạm; Khung hình phạt 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv381 
  [Xem tòan văn]