Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 52.39 - Khai thác vật liệu xây dựng và làm đường, nguyên liệu chịu lửa, nguyên liệu gốm, nguyên liệu thuỷ tinh và nguyên liệu khoáng kỹ thuật 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Lương Quang Khang; Bùi Hoàng Bắc; Nguyễn Trọng Thoáng 
  Nhan đề: Đặc điểm chất lượng và khả năng sử dụng đá sét khu vực Khe Non, tỉnh Hà Nam làm nguyên liệu xi măng 
  Nguồn trích: Công nghiệp Mỏ 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 1-5 
  ISSN: 0868-7052 
  Từ khóa: Đá sét; Đặc điểm chất lượng; Khả năng sử dụng; Nguyên liệu xi măng 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CTv63 
  [Xem tòan văn]