Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 10.25 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Trần Thị Thu Phương 
  Nhan đề: Rà soát pháp luật vè nhượng quyền thương mại của Việt Nam 
  Nguồn trích: Luật học 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 70-78 
  ISSN: 0868-3522 
  Từ khóa: Bên nhận quyền; Bên nhượng quyền; Nhượng quyền thương mại; Pháp luật về nhượng quyền thương mại 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv209 
  [Xem tòan văn]