Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 10.77.21 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Trương Quang Vinh 
  Nhan đề: Chính sách hình sự áp dụng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội được quy định trong bộ luật hình sự năm 2015 
  Nguồn trích: Luật học 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 79-89 
  ISSN: 0868-3522 
  Từ khóa: Chính sách hình sự; Người dưới 18 tuổi phạm tội; Nguyên tắc xử lí; Trách nhiệm hình sự 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv209 
  [Xem tòan văn]