Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 52.99 - Các vấn đề khác của ngành mỏ 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Đỗ Đức Thành; Nguyễn Hanh Tiến 
  Nhan đề: Nghiên cứu xác định điều kiện vận hành an toàn của chuỗi sứ đường dây 35KV vùng mỏ Quảng Ninh khi có hiện tượng sét đánh vào đường dây 
  Nguồn trích: Công nghiệp Mỏ 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 11-13 
  ISSN: 0868-7052 
  Từ khóa: Điều kiện vận hành an toàn; Đường dây; Trạm biến áp; Hiện tượng sét đánh; Mỏ Quảng Ninh 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CTv63 
  [Xem tòan văn]