Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 11.09.13 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Song Thành 
  Nhan đề: Quán triệt hơn nữa triết lý giáo dục Hồ Chí Minh vào đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục Việt Nam hiện nay 
  Nguồn trích: Lý luận Chính trị & Truyền thông 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 3-8 
  ISSN: 1859-1485 
  Từ khóa: Triết lý giáo dục; Hồ Chí Minh; Đổi mới cơ bản; Toàn diện; Việt Nam 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv248 
  [Xem tòan văn]