Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 50.45 - Hệ thống điều khiển từ xa và hệ thống đo từ xa 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Đặng Văn Chí; Nguyễn Thế Lực 
  Nhan đề: Nghiên cứu xây dựng Modul đo lường sử dụng trong hệ thống tự động hóa các tuyến băng tải mỏ 
  Nguồn trích: Công nghiệp Mỏ 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 17-21 
  ISSN: 0868-7052 
  Từ khóa: Modul đo lường; Hệ thống tự động hóa; Tuyến băng tải mỏ; Hệ thống điều khiển 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CTv63 
  [Xem tòan văn]