Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 11.09.13 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Trần Thị Minh Tuyết 
  Nhan đề: Chủ tịch Hồ Chí Minh với những ngày sinh nhật và thơ mừng sinh nhật 
  Nguồn trích: Lý luận Chính trị & Truyền thông 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 9-14 
  ISSN: 1859-1485 
  Từ khóa: Chủ tịch Hồ Chí Minh; Ngày sinh nhật; Thơ mừng sinh nhật 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv248 
  [Xem tòan văn]