Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 11.09.13 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Mai Đức Ngọc 
  Nhan đề: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đào tạo cán bộ và việc vận dụng trong giai đoạn hiện nay 
  Nguồn trích: Lý luận Chính trị & Truyền thông 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 15-19 
  ISSN: 1859-1485 
  Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đào tạo cán bộ; Vận dụng; Phương thức đào tạo 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv248 
  [Xem tòan văn]