Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 11.09.13 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Vũ Hoài Phương 
  Nhan đề: Giá trị thời đại diễn ngôn "Lời kêu gọi quốc dân di bỏ phiếu" của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
  Nguồn trích: Lý luận Chính trị & Truyền thông 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 20-23 
  ISSN: 1859-1485 
  Từ khóa: Chủ tịch Hồ Chí Minh; Giá trị thời đại; Diễn ngôn "Lời kêu gọi quốc dân đi bỏ phiếu"; Ngôn từ 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv248 
  [Xem tòan văn]