Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 52.13.33 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Nguyễn Văn Thịnh; Nguyễn Cao Khải 
  Nhan đề: Hiện trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả thông gió mỏ than Hồng Thái 
  Nguồn trích: Công nghiệp Mỏ 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 24-28 
  ISSN: 0868-7052 
  Từ khóa: Thông gió mỏ; Hiện trạng; Giải pháp; Mỏ than Hồng Thái 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CTv63 
  [Xem tòan văn]