Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 10.15 - Luật nhà nước (hiến pháp) và quản lý nhà nước 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Tạ Văn Khôi 
  Nhan đề: Một số vấn đề lý luận về địa vị pháp lý của đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội trong hoạt động giám sát của Quốc hội Việt Nam 
  Nguồn trích: Lý luận Chính trị & Truyền thông 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 24-27 
  ISSN: 1859-1485 
  Từ khóa: Địa vị pháp lý; Đại biểu Quốc hội; Đoàn đại biểu Quốc hội; Hoạt động giám sát; Lý luận; Quốc hội Việt Nam 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv248 
  [Xem tòan văn]