Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 38.63 - Địa chất công trình 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Đặng Văn Kiên 
  Nhan đề: ảnh hưởng của độ dại của mô hình ba chiều (3D) đến kết quả mô hình khi nghiên cứu chấn động nổ mìn đến kết cấu công trình ngầm lân cận 
  Nguồn trích: Công nghiệp Mỏ 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 32-37 
  ISSN: 0868-7052 
  Từ khóa: Độ dài; Mô hình ba chiều; Chấn động nổ mìn; Kết cấu công trình ngầm 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CTv63 
  [Xem tòan văn]