Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 06.75 - Quản lý kinh tế 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Lê Trong Hanh 
  Nhan đề: Về phát triển bền vững và hài hòa ở Việt Nam 
  Nguồn trích: Lý luận Chính trị & Truyền thông 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 28-31 
  ISSN: 1859-1485 
  Từ khóa: Phát triển bền vững; Hài hòa; Chiến lược phát triển; Chiến lược phát triển bền vững; Việt Nam 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv248 
  [Xem tòan văn]